Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 1.2.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Lilinkotisäätiö, The World of Recovery -hanke
Vanha Helsingintie 8, 00700 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Venla Leimu, venla.leimu@lilinkoti.fi, +358505051401.

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri/ verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Mitään kerättyjä tietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Nettisivun Ilmoittaudu-välilehden ilmoittautumislomakkeeseen kävijän itsensä kirjoittamat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio ja lisätiedot. Tietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollistaa sivulla kävijän osallistuminen valitsemaansa tapahtumaan tai koulutukseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään, jos hän täyttää ilmoittautumislomakkeen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

TWoR-mobiilisovelluksen tietosuojaseloste: https://tietosuoja.theworldofrecovery.fi

Lisätietoja tietosuoja-asioista: rauni.koikkalainen@lilinkoti.fi